Good4Wall - wyjątkowa alternatywa dla zwykłych tapet

REGULAMIN SKLEPU GOOD4WALL

 1. DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.good4wal.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 2. Sprzedawca – „GOOD4WALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (00-337), przy ul. Bartoszewicza 3/24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000786728, posiadająca numer NIP: 5252789828 oraz REGON: 383378776, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100);

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego;

 4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;

 6. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy;

 7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych;

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin;

 9. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym;

 10. Koszyk – narzędzie systemowe ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru;

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

 12. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;

 13. Firmy Kurierskie – apaczka.pl

 14. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w szczególności z ich cenami i dostępnością, oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.

 2. Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).

 3. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet (z procesorem min. 800MHz; 512MB RAM; kartą graficzną i ekranem obsługującymi rozdzielczość 800×600 i 56 kolorów); zainstalowana przeglądarka Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej albo najnowsze wersje przeglądarek (w tym mobilne): Chrome, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą języka JavaScript; posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej; możliwość odczytu plików w formacie Portable Document Format (pdf).

 5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem www.good4wall.com/terms-and-conditions/ oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

 1. TOWARY I USŁUGI

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie internetowej www.good4wall.com. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. Celem uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.

 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.

 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej www.good4wall.com  zamieszczone są również informacje o Towarach, które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR NIEDOSTĘPNY”.

 1. CENY TOWARÓW I USŁUG

 1. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.

 2. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT.

 3. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku.

 4. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.

 5. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie wpływa na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.

 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. Ewentualne wady Towaru, w tym stanowiące przesłankę obniżki, są podane w opisie.

 7. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach posprzedażowych i sposobie ich realizacji, jeżeli takie są świadczone, zawiera opis Towaru.

 8. Na stronie internetowej www.good4wall.com  znajdują się informacje o Usługach Dodatkowych, świadczonych przez zewnętrznych usługodawców (w szczególności firmy transportowe). Zamówienie Usług Dodatkowych jest niemożliwym przez Sklep Internetowy i może nastąpić wyłącznie u usługodawcy. Przed zamówieniem Usługi Dodatkowej należy skontaktować się usługodawcą.

 1. ZAWARCIE UMOWY

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.

 2. Zamówienia Klientów są składane wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, tj. www.good4wall.com.

 3. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.

 4. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 24 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.

 5. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta po przejściu przez Klienta całej procedury złożenia Zamówienia (tj. kliknięciu przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co jest równoznaczne z przyjęciem oferty złożonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu i zawarciem umowy sprzedaży.

 1. ZAMÓWIENIA

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.

 2. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.

 3. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.

 4. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wracam do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu”, przeglądając zawartość swojego koszyka.

 5. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania, klikając przycisk „Dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:

  1. Zaloguj się” – Klient posiadający Konto w Sklepie internetowym, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,

  2. Zarejestruj się” – jeśli Klient nie posiada Konta w Sklepie Internetowym, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,

  3. Zakupy bez rejestracji” – każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane.

 6. Na etapie „Dostawa i faktura” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.

 7. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”.

 8. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę „Podsumowanie” lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę „Realizacja zamówienia”.

 9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość na podanym przez siebie adres e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie Zamówienia.

 10. Status i szczegóły Zamówienia Klient, który nie korzystał z opcji „Zakupy bez rejestracji”, może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto, wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną również przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.

 1. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Sklep dostarcza zakupione Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.

 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich: apaczka.pl. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wyboru firmy realizującej dostawę.

 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji Zamówienia, tj. kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, zapakowanie Towaru, oraz czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Okres ten wynosi łącznie do 14 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych przy odbiorze albo za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu Przelewy24). Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską.

 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zamówiony przez Klienta Towar został dostarczony:

  1. dla zamówień realizowanych za pośrednictwem apaczka.pl do 14 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia lub od dnia dokonania zapłaty.

 1. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 5 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:

  1. podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów albo

  2. rezygnacji z całości Zamówienia albo

  3. zmianę Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.

 1. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla firm kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.

 2. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem apaczka.pl o dacie dostawy decyduje kurier, a w przypadku braku możliwości dostawy, Towar zostaje pozostawiony do odbioru w „punkcie awizacji” zgodnie z regulacjami ogólnymi tego kuriera.

 3. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem apaczka.pl, data dostawy zostanie ustalona indywidualnie z Klientem (kurier podejmie próbę kontaktu z Klientem do 3 dni roboczych od zapakowania Towaru lub dokonania zapłaty proponując dostawę w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub dokonania zapłaty). Na życzenie Klienta dostawa będzie mogła zostać ustalona w terminie późniejszym. Do czasu indywidualnego uzgodnienia terminu dostawy z Klientem, dostawa nie będzie realizowana. W przypadku braku możliwości dostawy w uzgodnionym z Klientem terminie, Towar zostaje zwrócony do Sprzedawcy.

 4. Szczegółowe warunki realizacji dostawy dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich https://www.apaczka.pl/regulamin_swiadczenia_uslug.html. Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień, jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).

 5. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.

 6. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.

 7. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wyboru płatności „za pobraniem” doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na Stronie internetowej w zakładce „Płatność za pobraniem”.

 8. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.

 9. Sklep Internetowy oferuje również Towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się terminów określonych w pkt. 4 i 5. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu („WYSYŁKA DO 7 DNI”) oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu, natomiast w Koszyku całkowity czas dostawy. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia Zamówienia. W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:

  1. dostawa całego Zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla Towaru (Towarów) o najdłuższym czasie wysyłki,

  2. dla całego Zamówienia zostaje wykluczona forma płatności „za pobraniem”,

  3. dla całego Zamówienia możliwym jest podzielenie płatności na „zaliczkę” opłacaną w momencie jego składania oraz „dopłatę” opłacaną w terminie do 10 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności Towaru lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później),

  4. ewentualne zawiadomienie o niedostępności Towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. 6) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia Zamówienia.

 1. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” – wysokość „zaliczki” zostanie ustalona na 10% łącznej wartości zamówionych Towarów, a wysokość dopłaty na 90% łącznej wartości Zamówionych Towarów powiększonej o pozostałe koszty Zamówienia. Nie jest możliwy inny podział wartości Zamówienia pomiędzy „zaliczkę” i „dopłatę”.

 2. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, powiadomienie o dostępności Towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.

 3. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” czas dostawy wynosi 14 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania „dopłaty” po otrzymaniu wezwania, o której mowa w pkt. 17.

 4. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” Klienta mogą objąć wyłącznie oferty i promocje z momentu składania Zamówienia, o ile w regulaminie właściwej promocji nie postanowiono inaczej.

 1. SPOSOBY I FORMY PŁATNOŚCI, ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:

  1. przelew online lub karta płatnicza (w tym: BLIK i Apple Pay i przelew tradycyjny) – za pośrednictwem serwisu Przelewy24 przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,

  2. płatność za pobraniem – pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy – gotówką lub kartą płatniczą. Płatność kartą płatniczą możliwa jest wyłącznie w przypadku dostaw realizowanych przez DPD Polska. Kurier ma prawo odmówić przyjęcia zapłaty za pośrednictwem karty płatniczej w sytuacjach spowodowanych awarią sprzętu lub innymi problemami technicznymi niezależnymi od Firmy Kurierskiej

  3. inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej. Do tego sposobu płatności stosuje się zapisy dotyczące właściwej formy płatności jaka ma zastosowanie, z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tej formy płatności powoduje dodatkowe skutki określone w założeniach prowadzonej akcji promocyjnej.

Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online lub kartą płatniczą, zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.

 1. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:

  1. w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu Przelewy24,

  2. w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru.

 1. Umowa sprzedaży wygasa:

  1. w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,

  2. w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki – chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).

 1. Usługę „przelew online” za pośrednictwem przelewy24.pl realizuje PayPro SA

 2. Usługę „płatność kartą” za pośrednictwem przelewy24.pl realizuje PayPro SA.

 3. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem przelewy24.pl dostępne są na stronie internetowej  https://www.przelewy24.pl/regulamin.

 4. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” powyżej określone zasady podlegają następującym modyfikacjom:

  1. płatności „zaliczki” i płatności „dopłaty” można dokonać jedynie poprzez przelew online lub kartą płatniczą,

  2. umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „zaliczki” w terminach wskazanych w pkt. 3,

  3. Towar zostanie wysłany najwcześniej po dokonaniu płatności „dopłaty” (nieopłaconej wcześniej części Zamówienia).

 1. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia „dopłaty” w terminie 3 dni od otrzymania prośby o dopłatę do Zamówienia lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później). Mechanizm (link) umożliwiający wybór formy opłacenia „dopłaty” oraz jej dokonanie w formie elektronicznej zostanie przekazany Klientowi w e-mailu informującym o skompletowaniu Zamówienia i wskazującym na konieczność uiszczenia „dopłaty”, a także może zostać ponownie wysłany Klientowi po późniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.

 2. Formy płatności dostępne okazjonalnie (np. promocje ratalne) są niedostępne w przypadku wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” (ewentualne korzystanie z nich – poza warunkami właściwymi dla danej oferty – wymaga wyboru jednorazowego opłacenia Zamówienia zawierającego Towary o wydłużonym czasie dostępności).

 3. Form płatności nie można łączyć.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyłączaniem przypadków, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w tym w szczególności, gdy Towar został wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, w wyniku skorzystania z Usług Kreatorów dostępnych na stronie Sklepu. [].

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Konsument, chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 4. Konsument w celu odstąpienia od umowy może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej, co jednak nie jest obowiązkowe.

 5. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres info@good4wall.com. Jeżeli skorzysta z tej możliwości, zostanie mu przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 6. Informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy należy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).

 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.

 9. Towar należy odesłać lub przekazać na adres ul. Bartoszewicza 3/24, 00-337 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany także wówczas, gdy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 12. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.

 13. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu.

 1. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.

 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie https://good4wall.com/contact-us/ oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Sprzedawcę.

 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

 1. REKLAMACJE SKŁADANE PRZEZ KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Klientom niebędącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt X ust. 2 i punkt X ust. 3.

 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

 1. ZGŁASZANIE REKLAMACJI ZA POMOCĄ FORMULARZA

 1. Reklamacje można złożyć w każdej formie dopuszczalnej przez prawo. W celu skorzystania z formularza zgłoszenia reklamacji należy https://good4wall.com/contact-us/.

 2. Wysłanie formularza reklamacyjnego zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni automatyczny komunikat na stronie, który można wydrukować.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od przesłania formularza.

 4. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca informuje za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta podanego w formularzu reklamacji.

 1. PROMOCJE

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.

 2. Promocje nie łączą się ze sobą, o ile w warunkach promocji nie postanowiono inaczej.

 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego, o ile w warunkach promocji nie postanowiono inaczej.

 1. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.good4wall.com.

 2. Rejestracja wymaga podania następujących danych osobowych:

  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. adresu e-mail,
  4. hasła (oraz powtórzenia hasła),
  5. telefonu,
  6. kodu pocztowego,

oraz potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i Polityką Prywatności, a także akceptacji ich treści.

 1. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.

 2. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.

 3. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).

 4. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.

 5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.

 6. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:

  1. dokonywanie zakupów,
  2. śledzenie statusu złożonych Zamówień,
  3. przeglądanie archiwalnych Zamówień,
  4. modyfikowanie danych rejestracyjnych,
  5. przypomnienie hasła,
  6. śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
  7. korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 1. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:

  1. narusza niniejszy Regulamin,
  2. podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
  3. podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
  4. podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 1. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:

  1. jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,

  2. dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,

  3. w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.

 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, rekomendujemy wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://good4wall.com/contact-us/ lub na adres info@good4wall.com.

 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SKLEPU

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.

 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres info@good4wall.com oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.

 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

 1. FUNKCJONALNOŚCI DODATKOWE

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczoną przez niego w Sklepie Internetowym.

 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.

 4. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.

 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.

 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.

 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.

 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. USŁUGA „POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI”

 1. W przypadku niektórych „TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH”, Sklep świadczy klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia na adres e-mail w przypadku ich ponownej dostępności.

 2. Udostępnienie usługi „POWIADOM O DOSTEPNOŚCI” dla danego Towaru przez Sprzedawcę nie stanowi gwarancji jego powrotu do oferty Sklepu.

 3. Aktywacja usługi polega na podaniu swojego adresu e-mail na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz kliknięciu przycisku „POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI”.

 4. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

 5. E-mail z powiadomieniem o dostępności Towaru zostanie wysłany na podany adres jednokrotnie, najpóźniej w terminie 5 dni od ponownej dostępności Towaru. E-mail może nie zostać wysłany, jeśli do czasu jego wysyłki Towar ponownie będzie niedostępny.

 6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji Towaru, prawa pierwszeństwa nabycia Towaru ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego nabycia w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.

 7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu e-mail oraz oczekiwanego Towaru, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej usługi.

 8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego Towaru.

 9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sklepem.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.

 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.good4wall.com, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.

 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.

 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie określonym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności, która dostępna jest tutaj.

Zapisz się do newslettera

0